การเรียนรู้รูปแบบวิทยาศาตร์ไร้รอยต่อโรงประลองต้นแบบวิศวกรรมเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักประดิษฐ์

Seamless Scientific Learning with Virtual Fabrication Laboratory to Promote Fabricator Competency