การเรียนรู้วิทยาศาตร์ไร้รอยต่อด้วยโรงประลองต้นแบบวิศวกรรมเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักประดิษฐ์

Seamless Scientific Learning with Virtual Fabrication Laboratory to Promote Fabricator Competency